Ceredigion, Cymru, Trefi a phentrefi Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yn Ceredigion, Cymru
Cartref >  
Mae Ceredigion yn sir sy'n eistedd ar ochr Bae Ceredigion ar arfordir gorllewinol Cymru. Mae'r sir yn ymestyn o aber y Tyfi yn y gogledd i aber y Teifi yn y de. I'r gogledd mae Môr Iwerddon, gyda siroedd Gwynedd i'r gogledd, Powys i'r gorllewin a Siroedd Benfro a Chaerfyrddin i'r de, gyda'r Afon Teifi yn ffurfio ffin rhwng y ddwy sir olaf. Mae Ceredigion gen i wynebedd o 696 milltir sgwâr a phoblogaeth o 78,000 gyda phrif drefedigaethau wedi eu hymestyn allan ar hyd yr arfordir. Mae'r trefi yn ymestyn o Geredigion yn y de trwy i Aber-porth, Cei Newydd, Aberaeron ac Aberystwyth yng ngogledd y sir. Mae'r tir rhwng yr arfordir a Chanolbarth Cymru yn gallu cael ei ddisgrifio fel ardal â phoblogaeth bitw, gyda phentrefi a threfi farchnad wedi eu gwasgaru o gwmpas y dirwedd wledig. Dydi hi ddim yn ddamwain fod y barcud coch, oedd ar un adeg yn brin, wedi ffynnu yn nhirwedd wyllt Ceredigion. Mae tai yn amrywio o dai teras Fictoraidd a thraddodiadol, a gwestai bach yn y cyrchfannau gwyliau, i fythynnod Cymraeg a ffermydd ynghylch ardaloedd gwledig y sir. Mae datblygiadau ar gyfer marina’u yn neidio i fyny ar hyd Bae Ceredigion a dydi arfordir Ceredigion ddim yn unrhyw eithriad, gyda marina yn nhref brifysgol a chyrchfan Glan-y-môr Aberystwyth. Mae diwylliant Cymraeg yn bwysig iawn i bobl Ceredigion ac mae'r iaith Cymraeg yn cael ei siarad gan gyfran fawr o'r boblogaeth (52%).

Aber - Ceredigion
Aber banc - Ceredigion
Aberaeron - Ceredigion
Aber-arth - Ceredigion
Aberffrwd - Ceredigion
Abermeurig - Ceredigion
Aberporth - Ceredigion
Aberteifi - Ceredigion
Aberystwyth - Ceredigion
Alltyblaca - Ceredigion
Anglers Retreat - Ceredigion
Bangor Teifi - Ceredigion
Bethania - Ceredigion
Bettws Bledrws - Ceredigion
Betws Ifan - Ceredigion
Beulah - Ceredigion
Blaenannerch - Ceredigion
Blaenpennal - Ceredigion
Blaen-plwyf - Ceredigion
Blaen-porth - Ceredigion
Bont-goch - Ceredigion
Bow Street - Ceredigion
Brongest - Ceredigion
Bronnant - Ceredigion
Brynhoffnant - Ceredigion
Brynog - Ceredigion
Bwlch llan - Ceredigion
Caledrhydiau - Ceredigion
Capel Cynon - Ceredigion
Capel-dewi - Ceredigion
Capel-dewi - Ceredigion
Capel-st-silin - Ceredigion
Capel-tygwydd - Ceredigion
Capel-Bangor - Ceredigion
Capel-Betws-Lleucu - Ceredigion
Capel-Seion - Ceredigion
Castell Howell - Ceredigion
Castellnewydd Emlyn - Ceredigion
Ceinewydd - Ceredigion
Cellan - Ceredigion
Cilcennin - Ceredigion
Ciliau-aeron - Ceredigion
Cnwch-coch - Ceredigion
Cribyn - Ceredigion
Croes-lan - Ceredigion
Cross Inn - Ceredigion
Cross Inn - Ceredigion
Cwm-brwyno - Ceredigion
Cwmcoy - Ceredigion
Cwmsychbant - Ceredigion
Cwmsymlog - Ceredigion
Cwmtydu - Ceredigion
Cwmystwyth - Ceredigion
Cwrt-newydd - Ceredigion
Derwen-gam - Ceredigion
Dihewyd - Ceredigion
Dolybont - Ceredigion
Dre fach - Ceredigion
Dyffryn Castell - Ceredigion
Eglwys-fach - Ceredigion
Eisteddfa Gurig - Ceredigion
Ferwig - Ceredigion
Ffair Rhos - Ceredigion
Ffos y ffin - Ceredigion
Ffostrasol - Ceredigion
Ffwrnais - Ceredigion
Gartheli - Ceredigion
Gilfachrheda - Ceredigion
Glyn-arthen - Ceredigion
Goginan - Ceredigion
Gors - Ceredigion
Gorsgoch - Ceredigion
Gwbert - Ceredigion
Hawen - Ceredigion
Highmead - Ceredigion
Horeb - Ceredigion
Llanafan - Ceredigion
Llanbadarn Fawr - Ceredigion
Llanbedr Pont Steffan - Ceredigion
Llanddeiniol - Ceredigion
Llanddewi-Brefi - Ceredigion
Llandyfriog - Ceredigion
Llandygwydd - Ceredigion
Llandysul - Ceredigion
Llanfair Clydogau - Ceredigion
Llanfair Orllwyn - Ceredigion
Llanfarian - Ceredigion
Llanfihangel Genaur-glyn - Ceredigion
Llanfihangel-y-Creuddyn - Ceredigion
Llangeitho - Ceredigion
Llangoedmor - Ceredigion
Llangorwen - Ceredigion
Llangrannog - Ceredigion
Llangwyryddon - Ceredigion
Llangybi - Ceredigion
Llangynfelyn - Ceredigion
Llanilar - Ceredigion
Llannarth - Ceredigion
Llan-non - Ceredigion
Llanrhystud - Ceredigion
Llansanffraid - Ceredigion
Llanwenog - Ceredigion
Llanwnen - Ceredigion
Llechryd - Ceredigion
Lledrod - Ceredigion
Llwyn onn - Ceredigion
Llwyncelyn - Ceredigion
Llwyndafydd - Ceredigion
Maes-llyn - Ceredigion
Monachty - Ceredigion
Mydroilyn - Ceredigion
Nanternis - Ceredigion
Nebo - Ceredigion
New Cross - Ceredigion
Noyadd Trefawr - Ceredigion
Old Goginan - Ceredigion
Pant-gwyn - Ceredigion
Parc-llyn - Ceredigion
Parcrhydderch - Ceredigion
Pen-bont-rhyd-y-beddau - Ceredigion
Penbryn - Ceredigion
Pennant - Ceredigion
Penparc - Ceredigion
Pen-Parcau - Ceredigion
Penrhiw llan - Ceredigion
Penrhiw-pal - Ceredigion
Penrhyn-coch - Ceredigion
Pentrefelin - Ceredigion
Pentre-gat - Ceredigion
Penuwch - Ceredigion
Plas Gogerddan - Ceredigion
Plwmp - Ceredigion
Pont Ceri - Ceredigion
Pontarfynach - Ceredigion
Ponterwyd - Ceredigion
Ponthirwaun - Ceredigion
Pontrhydfendigaid - Ceredigion
Pont-rhyd-y-groes - Ceredigion
Pont-sian - Ceredigion
Post-mawr - Ceredigion
Pren gwyn - Ceredigion
Rhodmad - Ceredigion
Rhyd rosser - Ceredigion
Rhydlewis - Ceredigion
Rhyd-Owen - Ceredigion
Rhydyfelin - Ceredigion
Salem - Ceredigion
Sarnau - Ceredigion
Silian - Ceredigion
Swydd-Ffynnon - Ceredigion
Tal sarn - Ceredigion
Talgarreg - Ceredigion
Tal-y-bont - Ceredigion
Tan-y-groes - Ceredigion
Temple Bar - Ceredigion
Tre groes - Ceredigion
Trefenter - Ceredigion
Trefilan - Ceredigion
Tregaron - Ceredigion
Tremain - Ceredigion
Trer ddol - Ceredigion
Tresaith - Ceredigion
Tre-Taliesin - Ceredigion
Troed-yr-aur - Ceredigion
Upper Borth - Ceredigion
Waun-fawr - Ceredigion
Wervil Brook - Ceredigion
Wstrws - Ceredigion
Y Borth - Ceredigion
Ynyslas - Ceredigion
Ysbyty Ystwyth - Ceredigion
Ysgubor-y-coed - Ceredigion
Yspytty-Cynfyn - Ceredigion
Ystrad Aeron - Ceredigion
Ystrad Meurig - Ceredigion
Ystrad-fflur - Ceredigion

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yn Ceredigion, Cymru.